Jordbruksdagarna 2016

Photographs by Lou Lourdeau.